Gondolatok a vegyes csoportról

2017.11.23

Kovács Lászlóné Gyöngyi

tagóvoda vezetőÓvodánkban vegyes csoportokban
neveljük a kisgyermekeket, ez a szervezési forma a gyerekek számára többféleelőnnyel is jár.
Az óvodás korú gyereket otthon is testvérek veszik körül, a
tágabb környezetében is - a rokon gyerekek, a szomszéd játszópajtások -
többnyire különböző korúak. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a vegyes csoportban hamarabb és kevesebb zökkenővel illeszkednek be az újonnan érkezők. Mivel különböző korú gyerekek vannak együtt, nem egyszerre kell átélniük a szülőtől való elszakadás traumáját. A "régi" óvodások, akik már átélték az adódó nehézségeket, megértő segítői lesznek az újonnan beilleszkedőknek. A vegyes csoportban semmiféle megrázkódtatást nem jelent a gyereknek, ha nem megy még iskolába, nem kell átélnie, hogy a többség elmegy, és ő marad, illetve "ismétli" a nagycsoportot, nem kerülnek idegen csoportokba. Jó dolog az is, hogy a testvérek együtt maradhatnak, nem kell elválasztani őket. A testvérek egymást erősíthetik, egymás támaszai lehetnek, ugyanakkor új szerepekben, új helyzetekben ismerik meg egymást. Könnyebbség a szülőnek is, akit ugyancsak megvisel az első hosszabb elszakadás a gyermekétől.  


Vegyes csoportjaink magas létszámmal működnek, egyszerre 30-32 gyermekkel kell foglalkozunk. Ez a szervezési forma sokkal családiasabb és életszerűbb. A kicsik beilleszkedése hamarabb megtörténik, a beszoktatás ideje lerövidül, és a szokások kialakulása felgyorsul.

Eredményesebb az utánzásos tanulás és lényegesen kevesebb a gyermekek közti konfliktushelyzet. A vegyes életkorú csoportok irányítása a pedagógusok részéről fokozottabb empátiás készséget feltételez. Folyamatos szabad játék lehetőségének megteremtésére nagy hangsúlyt
fektetünk ennek érdekében gyakran törekszünk az egymás mellett is végezhető, szabadon választható párhuzamos tevékenységszervezésre (szabad játék, szabadon választott tevékenység, tízórai, óvónő által kezdeményezett, tevékenységekben megvalósuló tanulás). Az óvodás gyermek számára a legalkalmasabb a kötetlen foglalkozási forma, mert ez biztosítja a tevékenységek szabad megválasztását. Vegyes csoportban könnyebben fejleszthető a gyerekek toleranciája, beszédkészsége és munkakultúrája. A visszahúzódók könnyebben társra találnak, a testvérek is jól érzik egy csoportban magukat, nyugodtabbak, növekszik biztonságérzetük, de ugyanakkor módjuk van baráti kapcsolatok kialakítására is. A nagyobb gyerekeket inspirálja, hogy példát mutathatnak a kicsiknek, irányíthatják, védelmezhetik őket. Játék közben is sokkal toleránsabbak, kevesebb a trágár szó használata.
Eközben fejlődik alkalmazkodó képességük és növekszik önértékelésük, átélhetik az "én már tudom" örömét, a jártasság élményét. A három korosztály
együttnevelése nagyobb energiát és megosztott figyelmet kíván az óvodapedagógusoktól, ezért van ennél a szervezési formánál a szokottnál is nagyobb létjogosultsága az egyéni bánásmódnak és a differenciálásnak. A különböző életkorúak együttneveléséből származó előnyöket maximálisan ki tudjuk használni. A közösségi nevelés ugyanolyan fontos, mint a
tanulási folyamatok, hiszen az óvoda nem oktatási, hanem nevelési intézmény.
Statisztikai adatok igazolják, hogy az iskolai életben való lét és később a
szakmai karrier nagymértékben függ a szociális készségek szintjétől/fejlettségétől és az érzelmi intelligenciától. Ezért érezzük úgy, hogy a gyerekek minél többoldalú személyiségfejlődésében a vegyes csoportnak van nagyobb létjogosultsága. A fejlődéshez igazított nevelés reális esélyt ad, alapként szolgál a későbbi felnőtt lét kialakításához. Szemléletünk szerint nem a kötelező foglalkozásoktól és a megtanult versek mennyiségétől függ, hogy iskolaérett lesz-e a gyermek. Sokkal fontosabb, hogy megtanuljon problémákat megoldani, használható tudást szerezzen Fontos számunkra a személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. A kitűzött célokat és feladatokat, a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva, óvodánk helyi programjának megfelelően, új szemléletű módszerek biztosításával valósítjuk meg.