Négyszínvirág Óvoda 

Szigethalom

Üdvözöljük Óvodánk honlapján! 

Hírek, aktualitások

Az óvodáink 2023-as évi nyári zárása

Óvodai beíratás a 2022/2023. nevelési évre

Közeledik az óvodai beiratkozás ideje, amikor sok kérdés merül fel a szülőkben az óvodai neveléssel kapcsolatban. Ehhez szeretnénk most tájékoztatást nyújtani az óvodát kezdő szülők számára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése alapján a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden szigethalmi lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jelentkező gyermekek felvétele a nevelési évben - a férőhelyek függvényében - folyamatosan történik.

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 4 telephelyen, 5 épületben látja el a nevelési feladatokat. Körzeti határok nincsenek a tagóvodák között, elvileg tetszőlegesen kérhető a gyerekek felvétele bármelyik épületbe, de túljelentkezés esetén átirányításra kerül sor.

Az a gyermek, aki 2019. szeptember 1. előtt született, óvodakötelesnek minősül, nekik 2022. szeptember 1-től óvodába kell járniuk. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, és nem gondoskodik rendszeres óvodába járatásáról, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvodában a beíratás 2022. május 2-6-ig online formában történik. A beiratkozáshoz felvételi jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet aláírva kérünk eljuttatni az óvoda titkárságára (ovoda.titkarsag@vnet.hu). Amennyiben a szülőnek nem áll módjában elektronikus úton benyújtani a kérelmet, azt személyesen is megteheti az óvoda titkárságán (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 145.) a következő időszakokban:

Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00

Péntek: 07:30 - 12:00

Az adatlap mellett szükséges még kitölteni a következő nyilatkozatokat:

 • Nyilatkozat arról, hogy első alkalommal keletkezik-e óvodai jogviszonya a gyermeknek (járt-e már óvodába korábban is)
 • Nyilatkozat arról, hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a gyermek felett
 • Nyilatkozat az étkezési hozzájáruláshoz

 • Ezeket a nyilatkozatokat későbbi időpontban, e-mailban fogjuk kiküldeni

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz szükséges iratokat:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat,
 • nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét igazoló okiratot,
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot.

A felvételről illetve az elutasításról 2022. június 3-ig elektronikus úton küldünk értesítést. Amennyiben a szülő nem ért egyet a határozatban szereplő döntéssel, fellebbezéssel élhet Szigethalom Város jegyzőjénél az óvoda e-mail címén keresztül.

Amennyiben a gyermek jogos érdeke megkívánja, a szülő a járási kormányhivatal felé kérelmet nyújthat be óvodába járás alóli felmentés érdekében. A kérelmet 2022. május 25-ig lehet benyújtani, elfogadásával legfeljebb egy évig (annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) menthető fel a gyermek az óvodai foglalkozások alól.

Az egyes tagóvodákba bepillantást nyerhetnek a következő időpontokban 10:00 - 12:00 óráig:

Narancs Óvoda (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.) április 29. 24/ 407-609

Sárga Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 101.) április 27. 70/ 371-6893

Zöld Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 103.) április 27. 70/ 371-6895

Kék Óvoda (2315 Szigethalom, Mű út 9.) április 28. 70/ 371-6896

Piros Óvoda (2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 14.) április 26. 70/ 371-6894

Részletes tájékoztatást az óvodapedagógusok nyújtanak az augusztusi szülői értekezleten, melynek helyéről és idejéről a felvételi határozat megküldésével együtt küldünk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket a nyílt napokon!

Tasnádi Tünde

intézményvezető

Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 2021-2022 tanév nyári zárása


Tájékoztatás az óvodai

szociális segítő tevékenységről

Cél: a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az intézménybe járó gyermekek és családjuknak támogatása, valamint az intézmény szakembereinek a segítése, támogatása, kiegészítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát.

A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekek szüleivel és az adott intézményben dolgozókkal. Ennek megfelelően a szociális segítő elsődleges célcsoportjai a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, valamint az óvoda közösségei.

Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenysége nem váltja ki más szociális szakemberek (családsegítő, esetmenedzser, egészségfejlesztő, bűnmegelőzési tanácsadó) intézményi közreműködését.

A szociális segítő tevékenységének fókuszában alapvetően az óvodáskorú gyermek fejlődése, jólléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az óvodai közösség más résztvevőjére is

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási és beilleszkedési nehézségek, konfliktusok, magatartási problémák) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek) esetén.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, fogadó órákon, szülői értekezleteken való részvétel
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein (válás, anyagi nehézségek, veszteség);
 • Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés az óvodapedagógus és a szülő között, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai iskolai szociális segítő az óvodákban három színtéren van jelen

 • Egyéni tevékenységek
 • információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének a segítése
 • konzultáció, részvétel a szülő és az óvodapedagógus közti megbeszéléseken,
 • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
 • Csoportos tevékenységek
 • a gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben, pedagógus kérésére
 • Közösségi tevékenységek
 • részvétel egészségfejlesztő programok szervezésében, megvalósításában
 • részvétel az óvodák rendezvényein

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek a szülők és a pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő neve: PLATNER DÓRA

Elérhetősége:20/527-6642

platner.dora@cssk.szszm.hu

Ügyeleti ideje: HÉTFŐ, 10-12


https://www.facebook.com/Óvodai-és-iskolai-szociális-segítők-Szigetszentmiklós-114454130239706

Óvodai és iskolai szociális segítők Szigetszentmiklós

Új írás a Pedagógus szemmel rovatunkban !

2315 Szigethalom, Rákóczi út 145.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el